STRUKTURA I ZADANIA

Przy tej okazji uznałem oczywiście za konieczne ustosunkować się do terminologii B. Glińskiego i niektórych autorów zagranicznych. Ale w tezach w sprawie struktury i zadań służb organizatorskich, z września 1962, użyto tych terminów inaczej, niż je sformułował B. Gliński, i ina­czej, niż ja je zaproponowałem i od r. 1961 konsekwentnie stosuję [por. Zieleniewski 1964b, s. 1 i 5] i [Zieleniewski 1967a, s. 151—152], A w pracy zbiorowej pod red. J. Niedżwieckiego, wydanej w r. 1967, znajdujemy ten termin uzupełniony niewielkim tylko dodatkiem („komórka produkcyj­na”), zdefiniowany znów całkiem inaczej i to bez jakiejkolwiek polemiki z poprzednio zgłoszonymi propozycjami: „komórka pierwszego stopnia jest jednorodnym organizacyjnie zgrupowaniem stanowisk roboczych” [Wybrane problemy… 1967, s. 21], przy czym ta zmieniona terminologia pociąga za sobą dość ważne konsekwencje merytoryczne. H. Wiśniewski opisując organizację Narodowego Banku Polskiego nazywa komórkami organizacyjnymi wydziały, zespoły, sekcje itd. oddziałów Banku .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *