SZCZEGÓLNE FORMY INSTRUMENTALIZACJI

Szczególne formy instrumentalizacji, stanowiące najnowszą zdobycz rodzaju ludzkiego, tzw. pełna automatyzacja oraz opano­wanie energii jądrowej, pozwalają żywić nadzieję na nowy wiel­ki skok w rozwoju ludzkości, przekształcający dawne marzenia w osiągalne cele. Stawiają one zarazem przed nią nowe i nieła­twe zadania w dziedzinie społecznej, kulturalnej i — przede wszystkim — moralnej.Instrumentalizacji muszą towarzyszyć odpowiednie rozwiąza­nia organizacyjne i odpowiedni wzrost kwalifikacji pracowników. Nie na wiele bowiem przydadzą się najdoskonalsze narzędzia, które z powodu braku umiejętności posługiwania się nimi zosta­ną uszkodzone lub w ogóle pozostaną bezczynne. Taka instru­mentalizacja byłaby działaniem mało skutecznym lub bezsku­tecznym, a przy tym z reguły niekorzystnym i nieekonomicznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *