SZCZEGÓLNIE CENNE WYTYCZNE

Szczególnie cenne dla każdego piszącego na tematy naukowe i głębo­ko „prakseologiczne”, bo usprawniające, są formułowane przez M. Mazura ogólne wytyczne budowy terminologii naukowej. Toteż nie dla rekry- minacji, lecz dla wzmocnienia postulatu powszechności terminologii warto tu może przypomnieć niektóre wskazane już (1.2.) różnice terminologiczne między dwiema książkami zaproponowanymi przeze mnie jako lektura obowiązkowa. Warto też podać jeszcze jeden przykład. O    ile wiem, terminy „komórka” i „jednostka” organizacyjna, które w ustnych dyskusjach były u nas omawiane już w latach czterdziestych, m. in. przez M. Doroszewicza, zostały w naszej literaturze zdefiniowane na piśmie pierwszy raz przez B. Glińskiego w r. 1960 [Gliński 1960, s. 9] jako równoznaczniki, w sposób następujący: „Przez komórkę (jednostkę) organizacyjną rozumiemy określony zespół ludzi i środków, którymi kie­ruje jeden zwierzchnik”. Pisząc w r. 1961 pierwsze wydanie pewnego skryptu uznałem, że dogodniej będzie wprowadzić między tymi terminami rozróżnienie znaczeń i zaproponowałem, aby dla skonstruowanego przez B. Glińskiego pojęcia (grupa ludzi, którymi kieruje jeden zwierzchnik) zarezerwować termin „jednostka organizacyjna”, a „komórkami” nazy­wać takie tylko jednostki, których nie da się już myślowo rozłożyć na inne mniejsze grupy, mające choćby jeden cel wspólny [Zieleniewski 1969, s. 37].

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *