SZEREG ZESTAWIEŃ

Mamy do dyspozycji szereg zestawień cech ogólnych orga­nizacji odróżniających, zdaniem autorów, instytucje socjalistycz­ne od kapitalistycznych. Wyliczając je wspominamy najczęściej centralizmie demokratycznym, o jednoosobowym kierownic­twie, o strukturze „produkcyjno-terytorialnej”, o rozrachunku gospodarczym, o udziale mas w zarządzaniu, o jedności kierow­nictwa politycznego i gospodarczego, o procesie przekształcania się bodźców zainteresowania materialnego z indywidualnych w społeczne, o planowaniu w skali całego społeczeństwa (a nie tylko w skali poszczególnych instytucji), o zastąpieniu kapitali­stycznego motywu zysku motywem zaspokojenia potrzeb całego społeczeństwa, o konieczności rozpatrywania działań — ze wzglę­du na szerszy w socjalizmie niż w kapitalizmie ogólnospołeczny i wieloletni przedział oceny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *