SZKOLNICTWO WYŻSZE

Nie licząc katedr ekonomik gałęziowych szkolnictwo wyższe dyspono­wało w chwili pisania tych słów w zakresie ogólnej nauki o organizacji jedną katedrą uniwersytecką (na Uniwersytecie Łódzkim), kilku kate­drami politechnicznymi (Warszawa i Wrocław) oraz dwiema katedrami w wyższych szkołach ekonomicznych (w Szkole Głównej Planowania i Statystyki oraz w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie).Prócz nauczania uniwersyteckiego szereg instytucji społecznych (To­warzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Wolna Wszechnica Polska i szereg innych mniejszych) pro­wadziło w ubiegłym dziesięcioleciu z wielkim rozmachem stacjonarne korespondencyjne kursy organizacji. Poziom tego nauczania, początkowo niezadowalający, zwoln zdaje się podnosić. Utworzenie Centralnego Ośrodka Doskonalenia Kadr Kierowniczych, dysponującego znaczną pomocą finansową Międzynarodowego Biura Pra­cy, a w konsekwencji tego pięknie przystosowanym gmachem i doskona­łym wyposażeniem, ożywiło prowadzoną już wcześniej przez szereg prze­mysłowych instytutów resortowych akcję doskonalenia kadry kierowniczej. Tego typu kursy prowadzi m. in. Instytut Organizacji Przemysłu Maszy­nowego, Instytut Przemysłu Drobnego i Rzemiosła oraz sam Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Kierowniczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *