TEORIE DECYDOWANIA

Teorie decydowania (opisowe lub traktowane w sposób sformalizo­wany jako techniki optymalizacji decyzji) dają w pierwszym przypadku eksplitatywny (wyjaśniający) obraz rzeczywistych procesów podejmowa­nia decyzji i władzy — i wtedy obok tego, że wchodzą w skład nauk ergologicznych — stanowią gałąź psychologii indywidualnej lub społecznej; w drugim zaś przypadku są zbiorem zmatematyzowanych wytycznych postępowania przy podejmowaniu takich decyzji, przy których możliwa jest kwantyfikacja (ilościowe wyrażenie) składników odpowiedniego ra­chunku logicznego. Niektórzy zwolennicy tego kierunku nadają mu — moim zdaniem nie całkiem słusznie — bardzo ogólną nazwę „nauki za­rządzania” (management science) (5.2.3.).Nauka o wypadkach przy pracy i zapobieganiu im, blisko związana z fizjologią pracy, ergonomią i z rozważaniami na temat higieny pracy, obejmuje statystykę wypadków oraz badanie ich istotnych przyczyn i techniki zapobiegania zagrożeniom. i Metodologia badania i organizowania pracy, zwana też „badaniem pracy” lub „badaniem czasów i ruchów” (Work Study lub Time and Mo- tion Study), wiąże się zwykle ze wskazówkami dotyczącymi technik nor­mowania i organizowania pracy (najczęściej na poziomie stanowiska pra­cy indywidualnej, niekiedy jednak także w szerszym zakresie). Obejmuje ona szeroką a konkretną problematykę metod badania rzeczywiście wy­konywanej pracy w celu jej usprawnienia (4.2.5.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *