TEORIE MOTYWACJI

Teorie motywacji (głównie psychologiczne, ale także socjologiczne i ekonomiczne) rozpatrują mechanizm skłaniający człowieka do określonego zachowania się. W ujęciu czysto psychologicznym wchodzą one w skład określonych teoretycznych koncepcji tej grupy nauk. W inter­dyscyplinarnym (psychologiczno-socjologiczno-organizacyjnym) ujęciu sta­nowią składnik grupy nauk ergologicznych (5.2.1.), (5.3.2.), (5.3.3.), (5.4.1.), (5.4.5.).Nauka o systemach plac objemująca z konieczności także problematykę i metody porównawczego wartościowania rodzaju pracy, uprawiana zwykle przez ekonomistów, lecz wywodząca się w prostej linii z Taylorowskiej koncepcji naukowego zarządzania, stanowi skonkretyzowanie jednego z działów ergologicznie pojmowanej teorii motywacji (bada mianowicie funkcjonowanie tzw. bodźców materialnego zainteresowania). Nie oma­wiam jej w tej książce nawet w sposób ogólny, bywa bowiem w procesie dydaktycznym wyższych szkół ekonomicznych wiązana zwykle raczej z ekonomiką przemysłu lub ekonomiką przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *