Tworzenie stowarzyszeń

Aby stała się realna wolność zrzeszania – tworzenia stowarzyszeń – konieczna jest wolność zgromadzeń. Konstytucja RP w art. 57 i ustawa z 5 lipca 1990 r. w art. 3 stwierdzają, że: „Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich”. Zgromadzeniem jest zgrupowanie co najmniej 15 osób zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wyrażenia wspólnego stanowiska. Decyzję o założeniu stowarzyszenia musi podjąć co najmniej 15 osób pełnoletnich, a więc konieczne jest zgromadzenie. Zgromadzenie założycielskie sporządza listę imienną z dokładnymi danymi osobowymi członków, uchwala statut i powołuje komitet założycielski.Bardzo ważnym dokumentem j est statut. Zawiera on nazwę stowarzyszenia, określa jego siedzibę, teren działania i cele. Określa prawa i obowiązki członków stowarzyszenia, sposób powoływania i odwoływania władz statutowych oraz zakres ich kompetencji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *