TYLKO DYNAMICZNE SPOJRZENIE

Autor drugiej spośród książek wskazanych przeze mnie jako lektura obowiązkowa nieco inaczej rozumie i definiuje organizację, a ściślej mó­wiąc „całość organizacyjną działania” [Kurnal 1969]. Jego definicja doty­czy bowiem, jak wspomniałem, nie cechy całości złożonych z rzeczy lub zdarzeń, lecz tylko całości złożonych ze zdarzeń, przy czym zgodnie z za­kresem teorii organizacji i zarządzania — tylko całości złożonych z „ludz­kiego działania”. Mamy więc w tej definicji do czynienia z jakimś jeszcze innym, niż wyżej wyróżnione, znaczeniem terminu „organizacja”. Jest to znaczenie rezultatowe, ale nie atrybutowe, ani rzeczowe; bo nie cechę ozna­cza ani też rzecz. Można by je może nazwać „zdarzeniowym”, bo odnosi się do ciągów zdarzeń, z których składają się działania ludzkie. W rezul­tacie mamy też do czynienia ze spojrzeniem wyłącznie dynamicznym.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *