TYPOLOGIA DWUWZGLĘDOWA

Typologię „dwuwzględową” (uwzględniającą stopnie nasile­nia dwu różnych nieskorelowanych cech) można przedstawić na płaszczyźnie, odkładając stwierdzone wielkości na dwu osiach prostopadłych. Przykładem może być typologia instytucji ze względu na dwa aspekty rozpatrywanego ich przedziału (3.1.1.).Jako typowe (zwykle brane pod uwagę) przedziały przestrzenno-orga- nizacyjne możemy przyjąć np. w przedsiębiostwie przemysłowym stano­wisko pracy, gniazdo lub linię produkcyjną, wydział, zakład, a jako prze­działy czasowe — dobę, tydzień, miesiąc i rok.Możemy w takim przykładzie szerokość przestrzenno-organizacyjną przedziału traktować jako wskaźnik „wielkościowy”, którego kolejne po­zycje od najmniejszej do największej będziemy oznaczali dużymi literami alfabetu (stanowisko pracy — A, gniazdo — B, wydział — C, zakład — D), a przedziały czasowe jako „wymiary” wyrażone w przybliżonych wielo­krotnościach najmniejszego z nich (doba — 1, tydzień — 7, miesiąc — 30, rok — 360). Przyjmując, że w naszych oznaczeniach na pierwszym miejscu umieszczamy wskaźnik przestrzenno-organizacyjny, a na drugim — wy­miar czasowy rozpatrywanego przedziału, możemy np. gniazdo produkcyj­ne rozpatrywane w przedziale czasowym tygodnia oznaczyć <B, 7>, a za­kład pracy rozpatrywany w przedziale doby <D, 1>.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *