TYPOLOGIA JEDNOWZGLĘDOWA

Jeżeli brana pod uwagę cecha jest wymiarem w ścisłym znaczeniu tego wyrazu (czyli może być skwantyfikowana), to podane na wykresie symbole interpretujemy jako liczby, gdzie 0<a<b<c<d<N; N przedsta­wia największe, jakie możemy sobie wyobrazić, nasilenie cechy stanowią­cej podstawę typologii. Jeżeli stopnie nasilenia możemy poznać tylko „wielkościowo”, to symbole te nie oznaczają liczb; niemniej relacja 0<a< <b<c<d<N pozostaje w mocy. Rzeczywiste instytucje mogą się grupować wzdłuż skali w najrozmait­szy sposób, np. 1) mniej więcej równomiernie albo 2) według jakiegoś jednego określonego rozkładu, np. według rozkładu normalnego określo­nego krzywą Gaussa, albo 3) zagęszczając się wokół określonych miejsc na skali, albo wreszcie 4) tak że nie umiemy określić żadnej zasady ich ugrupowania („chaotycznie”).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *