W ROZWINIĘTY SPOSÓB

„W sposób bardziej rozwinięty można organizację określić jako wza­jemne rozmieszczenie i związki elementów jakiegoś kompleksu (przed­miotowa lub strukturalna część organizacji) ich działania i oddziaływania (część funkcjonalna), uwarunkowane przez jednię celu lub spełnianych przezeń funkcji oraz przez określone okoliczności czasu i miejsca [W. Bogolepow w Organizacija i uprawlenije 1968, s. 45]. Nieco podobnie pisze autor amerykański:„Można zdefiniować organizację formalną jako jakąkolwiek grupę społeczną zaangażowaną w dążeniu do wyraźnie stwierdzonych empirycz­nych celów przez jawnie skoordynowany wysiłek” [Udy, w: Rubenstein 1966, s. 83]. Wracamy tu do pojmowania organizacji w sposób rzeczowy; zakres desygnatów jest u Udy’ego nieco szerszy niż u Beckera, lecz ograniczony do zespołów ludzkich; koordynacja wysiłków w dążeniu do celów wska­zuje na pośrednie docenianie wskaźnika powodzenia w ich osiąganiu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *