W SKALI GOSPODARKI NARODOWEJ

Planowanie w skali gospodarki narodowej stwarza znacznie większe możliwości organizowania równomiernej, a nawet rytmicznej działal­ności produkcyjnej. Powstają warunki dla stosowania wyższych odmian organizacji procesu produkcyjnego, większej stabilizacji i specjalizacji stanowisk roboczych, równomiernego wykorzystania mocy produkcyjnej.Możliwości te nie oznaczają jednak automatycznej realizacji. Tak np. możliwości specjalizacji produkcji i organizowania równomiernej działal­ności w przedsiębiorstwach nie zostają u nas konsekwentnie wykorzysty­wane. Niezmiernie rzadko zostają one wykorzystane szczególnie na naj­niższych ogniwach i komórkach, gdzie odbywają się bezpośrednie procesy wytwarzania. Zagadnienie to posiada wyjątkową wagę chociażby dlatego, że sto­pień równomierności przebiegu produkcji może być traktowany jako głów­ny miernik poziomu doskonałości organizacji”. (Warto przypomnieć, że słowa te zostały przez S. Chajtmana wypowiedziane w r. 1962, a więc na 5 lat przed VII Plenum KC PZPR odbytym w r. 1966, które tak silny nacisk położyło na rytmiczność produkcji).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *