W TOKU ROZWOJU HISTORYCZNEGO

Można więc powiedzieć nie tylko, że początki nauk o orga­nizacji były uwarunkowane zmianami zachodzącymi w stosun­kach produkcji, lecz że nauka o organizacji wyrastała z potrzeb praktyki przemysłowej i rodziła się bezpośrednio w tej praktyce.W toku rozwoju historycznego, którym zajmiemy się niżej (2.2. i 23) z pierwocin naukowej organizacji pracy” wyłoniło się bardzo wiele kie­runków myślenia rozpatrujących różne dziedziny ludzkiego działał ze względu na jego sprawność, czyli bardzo wiele nauk ergologicznych. Chcąc usystematyzować ogół dyscyplin ergologicznych pro­ponuję zgrupować je według stopnia ogólności twierdzeń, a w ra­mach tego uszeregowania bądź to (na średnim szczeblu abstrak- cyjnosci) według okoliczności badanych, a dotyczących wszyst­kich przedmiotów badania, bądź też (na niższym szczeblu) we­dług przedmiotu badania, czyli według dziedziny ludzkiego dzia­łania, do której twierdzenia te się odnoszą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *