WAGA ZACHODZĄCYCH PROCESÓW

Nawet J. Kurnal [1969], który — zresztą słusznie — przywią­zuje szczególną wagę do procesów działania zachodzących w in­stytucjach ludzkich, posługuje się tu nazwą „całość organizacyj­na działania”, a nie po prostu „organizacja”.Trzecie znaczenie terminu organizacja jest znaczeniem „czyn­nościowym” (co stanowi przeciwstawienie do obu znaczeń „rezul- tatowych”). Znaczenie to w języku polskim występuje stosunko­wo najrzadziej. Chodzi tu, jak widzieliśmy, o taki sposób użycia tego słowa, w którym oznacza ono czynności organizowania, lub (w języku potocznym jeszcze rzadziej) samorzutnego organizowa­nia się.To, że atrybutowe znaczenie terminu organizacja bywa stoso­wane zarówno do samych rzeczy, jak i do procesów, które w nich zachodzą, naprowadza nas na rozróżnienie trzech różnych spoj­rzeń na bzeczy zorganizowane: konkretnego i dwu abstrakcyj­nych — statycznego i dynamicznego. Jest to rozróżnienie wpraw­dzie tylko metodologiczne, niemniej jednak bardzo ważne. Rze­czy zorganizowane istnieją zawsze w wymiarach przestrzennych i czasowych (w „czasoprzestrzeni”).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *