WEWNĘTRZNE WARUNKI

Do warunków wewnętrznych zaliczamy przy tym przede wszystkim poziom kultury, kwalifikacji moralnych i facho­wych personelu oraz rodzaj i stopień jakości innych zasobów, szczególnie zaś urządzeń technicznych — ale także „wiek” badanej instytucji, jej wielkość i perspektywy trwania. Przez warunki zew­nętrzne rozumiemy „otoczenie” instytucji, np. rodzaj „rynku ’, na którym ona funkcjonuje (monopolistyczny czy nie, wykazujący przewagę podaży czy popytu, stały czy zmienny, obejmujący to­wary czy usługi, i jakie itp.), typ instytucji szerszej, w skład któ­rej wchodzi badana instytucja, rodzaj i skład instytucji obsługiwa­nych przez badaną i obsługujących ją itp. Podany tu wykaz tych okoliczności jest tylko przykładowy i nie wyczerpuje zagadnie­nia. A każda z nich i wszystkie inne podobne, a powyżej nie wy­mienione, mają wpływ na to, jakie konkretne rozwiązania orga­nizacyjne w danym konkretnym przypadku i w danej chwili w najwyższym stopniu przyczyniają się do sprawnego funkcjono­wania instytucji. Zależą więc od nich także konkretne decyzje dotyczące działania każdego z członków zespołu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *