WIĘKSZOŚĆ OCEN

Jeżeli jednak na większość tych cech spojrzeć nie uprzedzo­nym okiem, to można stwierdzić, że są to przeważnie cechy po­tencjalne. Nie wystarczy jednak, jak to nieraz czynimy, uspokoić się ogólnikowym stwierdzeniem, że w socjalistycznych instytu­cjach cechy te nie pojawiają się „automatycznie”, lecz trzeba je urzeczywistnić przez świadomą działalność wychowawczo-or- ganizatorską.„Organizacja produkcji i wynikające z niej zasady zarządza- j nia są częścią sił wytwórczych i stosunków produkcji, a więc ba­zy [Zieleniewski 1967a, s. 39 — za E. Szyrem],Czemu więc — skoro działalność techniczno-produkcyjna jest w istocie rzeczy w obu formacjach społecznych tak podobna — jej organizacja nie jest w nich całkowicie identyczna? Albo: czemu — skoro sposób produkcji i jego nadbudowa są tak bar­dzo różne — tak wiele jest w praktyce podobieństw między for­mami organizacyjnymi?Pogłębione spojrzenie na to zagadnienie można, jak się zdaje, uzyskać drogą teoretycznej analizy problemu bardziej ogólnego: od czego w ogóle zależą główne cechy charakteryzujące poszcze­gólne typy organizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *