WIĘKSZOŚĆ OPRACOWAŃ

Bardzo liczne są opracowania typu modelowego operujące modelami ściśle zmatematyzowanymi. Ich olbrzymia większość dotyczy jednak nie całości teorii organizacji, lecz zagadnień cząstkowych, mianowicie matematycznych technik optymaliza­cyjnych, tzn. zmierzających do wybrania najlepszego, a przy­najmniej zadowalającego wariantu spośród rozwiązań jakiegoś ściśle ograniczonego i precyzyjnie zdefiniowanego zagadnienia — zwykle typu decyzyjnego (5.2.3.).Większość tych konkretnych opracowań bywa publikowana w czaso­pismach fachowych przede wszystkim zaś w „Management Science”. Istnieje jednak także obszerna literatura książkowa referująca poszcze­gólne typy lub ogół stosowanych przy tym technik rachunkowych. Waż­niejsze z nich wymienię we wskazanym wyżej ustępie, gdzie też przed­stawię swój pogląd na wartość praktyczną tych technik, raczej sceptyczny, jeśli chodzi o aktualny stan rzeczy, lecz bardzo optymistyczny w sprawie ich przyszłego rozwoju.Stosunkowo mniej opracowań obejmuje próby zmatematyzo­wanego przedstawienia pełnej teorii organizacji. Wstrzemięźliwość ta jest całkowicie uzasadniona. Matematyzacja wymaga operowa­nia szeregiem założeń upraszczających rzeczywistość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *