WPŁYW NA PRAKTYKĘ

Ma to oczywiście wpływ na praktykę organizacyjną. Tak np. wśród planów opracowywanych przez przedsiębiorstwa przemysłowe znajdują się też „plany naukowej organizacji pracy”, czyli projekty konkretnych usprawnień organizacyjnych [Morszczakow 1966], [Słuckij 1966], [Nikołajew 1967], „Prace usprawniające prowadzą w przedsiębiorstwach oddziały organizacji produkcji, pracy i zarządzania. W wielkich przedsiębiorstwach utworzono pracownie, rady albo komisje naukowej organizacji pracy” [tamże, s. 11/12], Ale bezpośrednie opracowanie poszczególnych uspraw­nień powinno, zdaniem cytowanego tu autora, należeć do „brygad twór­czych złożonych z robotników, mistrzów, techników, ekonomistów, lekarzy i innych specjalistów” [tamże, s. 12],W dniach 7—10 VI 1966 r. odbyła się w Moskwie z inicjatywy Pań­stwowego Komitetu do Spraw Nauki i Techniki przy Radzie Ministrów ZSRR, Akademii Nauk ZSRR i Rady Towarzystw Naukowo-Technicznych Wszechzwiązkowa Konferencja Naukowo-Techniczna, na której „najwię­cej czasu i zainteresowania poświęcono na opracowanie podstaw nauko­wych (teorii i metodologii) kierowania przedsiębiorstwem socjalistycz­nym” [Grigorijew 1966, s. 148].

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *