WPŁYWAJĄCE CZYNNIKI

Zarówno w krajach kapitalistycznych, jak i w krajach budu­jących ustrój socjalistyczny, a także w Związku Radzieckim, kra­ju o zakończonej już budowie socjalizmu, istnieją urzędy pań­stwowej administracji pozagospodarczej i gospodarczej, insty­tucje naukowe i dydaktyczne, przedsiębiorstwa przemysłowe, rol­nicze, handlowe, transportowe, istnieje aparat łączności, finansów itp., których struktura organizacyjna jest we wszystkich tych krajach w ogólnych zarysach podobna. I tu, i tam widzimy hierarchiczność budowy, podział na mniejsze jednostki organizacyj­ne wchodzące w skład większych oraz wyróżniające się w każdej jednostce organizacyjnej organy kierownicze. Różnego rodzaju „fachowe” komórki wyodrębniają się wyraźnie zarówno w soc­jalistycznych, jak i w kapitalistycznych przedsiębiorstwach i — przeważnie — w urzędach. Podobne są pomieszczenia biurowe, w których pracują ludzie zatrudnieni w tych instytucjach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *