WSKAZANA WIELOZNACZNOŚĆ

Proponuję wszelkie rzeczy, którym ce­cha ta przysługuje, nazywać po prostu „rzeczami zorganizowa­nymi”.Mimo wskazanej wyżej wieloznaczności terminu organizacja zachodzi bardzo bliskie pokrewieństwo treściowe tych znaczeń. Takie rzeczy na­zywamy mianowicie organizacjami („rzeczami zorganizowanymi”, a w szcze­gólności „instytucjami”), którym przysługuje cecha „organizacyjności”, czyli które od innych odróżnia m. in. to, że się samorzutnie zorganizowały lub że zostały przez kogoś zorganizowane. Na czymże jednak w istocie po- lego proces organizowania się lub organizowania czegoś? Jaka w istocie cecha przysługuje rzeczom, które uważamy za zorganizowane? Zdaje mi się, że jest prawie tyle samo definicji organizacji, ilu jest autorów piszących o organizacji. Kilkadziesiąt takich definicji zawiera lektura obowiązująca [Zieleniewski 1967a, s. 88—81]. Uporządkowałem je tam według stopnia ogólności oraz według tego, czy — rozumiane ściśle — odnoszą się do wszystkich, czy tylko do niektórych znaczeń terminu „or­ganizacja” i mianowicie do których.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *