WYBÓR TECHNIKI

Wadą tego typu badań — poza uproszczeniem i sztucznością warun­ków, w których badanie się odbywa — jest także niska z konieczności stawka wygranej, wpływająca na nasilenie motywacji grających, a być może także na kierunek tej motywacji. W sprawie techniki badań tego rodzaju —. zob. [Rapoport… 1965, Rapoport 1966 i Pilisuk 1966],Wybór techniki zależy oczywiście od rodzaju analizowanego przypadku. Dodatkowym koniecznym (a często niestety zanied­bywanym) elementem tego etapu badania jest szczegółowy opis sytuacji, w której miał miejsce badany przypadek i sprawdze­nie jego typowości przez przeprowadzenie analogicznego badania jednego lub kilku dodatkowych przypadków tego samego rodzaju zachodzących w podobnej sytuacji (pojęcie sytuacji — zob. [Zie­leniewski 1967a, s. 41]).Badania poszczególnych typowych przypadków pozwalają zgromadzić materiał, na którego podstawie można skonstruować hipotezy o różnym stopniu ogólności (14). Stopień ten zależy od tego, w jak szerokim przedziale, obejmującym różne sytuacje, sprawdza się dana hipoteza. Aby się o tym przekonać, trzeba przeprowadzić weryfikację hipotez w kontrolowanych warun­kach empirycznych lub za pomocą eksperymentu społeczne­go (15).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *