WYODRĘBNIONE UKŁADY

„Wśród układów wyodrębnionych można wyróżnić układy zorgani­zowane, tj. układy, w których zachodzą procesy sterownicze” [Mazur 1966, s. 50], Pomijając różnicę terminologiczną w sprawie słowa „układ”, które prof. Mazur pojmuje jako całość określoną pod wzglądem rozmieszczenia i współdziałania części — zob. [Mazur 1961, s. 151], mamy tu definicję or­ganizacji w znaczeniu rzeczowym, której istotnym elementem jest „zacho­dzenie procesów sterowniczych”, te zaś autor określa [1966, s. 12] jako „wywieranie pożądanego wpływu na określone zjawiska”. Także w zacy­towanej wyżej definicji „układu zorganizowanego” tkwi więc implicite to, że w organizacji zachodzą procesy „pożądane”. Nawiasem mówiąc termin „organizacja” tout court (bez dodatków) występuje u M. Mazura jako określenie pary złożonej z układu zorganizowanego i z jego „organiza­tora” [1966, s. 50]. Mogłoby to nasuwać myśl, że do organizacji autor nie zalicza systemów samorzutnie się organizujących, takich jak np. organizmy biologiczne; nie zdaje mi się jednak, by to było intencją autora.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *