WZGLĄD NA ROZWÓJ NAUK

Ze względu na rozwój nauk o administracji największe zna­czenie mają dla. nas wypowiedzi Webera dotyczące typów wła­dzy oraz pojęcia biurokracji. W obu tych sprawach trzeba pa­miętać, że ujęcie Webera nie jest ani czysto empiryczne (nie zmierza do wiernego opisu, jak jest w całej różnorodności obiek­tywnych stosunków społecznych), ani też normatywne (nie dąży do sformułowania zaleceń jak powinno być). W swojej socjologii „rozumiejącej” Weber stara się wykryć sens nadawany rzeczy­wistości społecznej przez żyjących w niej ludzi i w tym celu formułuje „typy idealne”, porządkujące rzeczywistość w sposób jego zdaniem zrozumiały i stanowiące sensownie zestawione zbiory cech, przewodnik w konstruowaniu hipotez o istocie obiektywnej rzeczywistości.W tych partiach niniejszej książki, w których referuję swoje własne poglądy lub myśli dające się wyrazić w stosowanej przeze mnie terminologii, terminu „władza” używam na oznaczenie możności „kierowania ludźmi” (5.1.2.), co z kolei oznacza powo­dowanie, aby działali oni zgodnie z zamierzeniem tego, kto nimi kieruje .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *