WZROST ZNACZENIA PROCESÓW

W rozwiązaniach płacowych wyraża się to — a ściślej: będzie się to wyrażało — malejącą rolą akordu indywidualnego i sto­sowaniem w coraz szerszym zakresie bodźców uzależnionych od wyników osiąganych kolektywnie. Wzrost znaczenia nowoczesnych procesów produkcyjnych szybkie tempo industrializacji w socjalizmie pociąga za sobą jeszcze jedną konsekwencję — znaną zresztą i kapitalistycznym nowocześnie zorganizowanym przedsiębiorstwom. Jest nią ko­nieczność przesunięcia decyzji typu organizacyjnego z etapu wy­konywania pracy na poprzedzający go etap projektowania urzą­dzeń technicznych i rozplanowania zakładów pracy (por. [Zalew­ski 1964]. Organiczna konieczność stosowania w socjalistycznych za­kładach pracy nowoczesnych rozwiązań technicznych i techno­logicznych, wzrastający popyt na wysoko wykwalifikowanych pracowników, potrzeba przystosowania organizacji do nowoczes­nych rozwiązań technicznych, wzrost znaczenia wewnętrznej koor­dynacji pracy i konieczność dostosowania do tego zasad wynagro­dzeń powinny skierować szczególną uwagę teoretyków organiza­cji na omówione wyżej (2.1.5.) koncepcje „socjotechniczne”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *