ZNALEZIENIE RÓŻNIC

Poza tą sferą znajdują się zarówno polecenia, o których z góry wiadomo, że podwładny nie będzie mógł lub nie będzie chciał ich wykonać, jak i takie, co do których nie wiadomo, czy będą wykonane; jej rozpiętość za­leży od stosunku wielkości „wkładów” do udziału w „wynikach” i Barnard z naciskiem ostrzega przed wydawaniem przekracza­jących ją poleceń. Barnard pierwszy wprowadził wyraźne roz­różnienie między organizacją formalną i nieformalną. Wpływ je­go na dalszy rozwój teorii organizacji w kierunku jej uogólnienia i objęcia nią wszelkich instytucji ludzkich był ogromny. Trwa nadal. Tak np. współcześni autorzy amerykańscy piszą: „Nie­trudno znaleźć różnice między jakimikolwiek dwiema organiza­cjami” — ale „rzeczą godną uwagi są tak liczne podobieństwa między nimi, tak liczne cechy charakterystyczne i sposoby za­chowania się uderzająco podobne w swej istocie, jeżeli nie w szczegółach. Ta właśnie wiara w istnienie prawidłowości i w możliwości uogólnień podtrzymuje na duchu teoretyków organizacji”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *