ZWIĘKSZENIE EKONOMICZNOŚCI DZIAŁANIA

Już to samo zapewnia znaczne zwiększenie ekonomiczności działania. Tak np. „przedłużenie” serii produkcyjnych, umożli­wione przez taką kumulację, pozwala rozłożyć koszty różnego rodzaju czynności preparacyjnych na większą liczbę wytworów, obniżając ich koszt przeciętny. Korzyści wynikające z takiej ku­mulacji należy oczywiście zawsze porównywać z ryzykiem wią­żącym się z nią (np. mniejsza zdolność zakładów wyspecjalizo­wanych w wąskim asortymencie do przystosowania się do zmian sytuacji, skłonność producentów mających faktyczny monopol do lekceważenia odbiorców). Generalnie jednak nie ulega chyba wątpliwości, że w naszej konkretnej sytuacji daleko jest jeszcze do granicy, od której począwszy ryzyka mogłyby przeważać nad korzyściami.Można jednak specjalizować działalność jednopodmiotową (np. pracę poszczególnych robotników) również w zakładzie pracy o    szerokim „nie wyspecjalizowanym” asortymencie produkcji. Także taka specjalizacja (doprowadzona do właściwych granic) może zapewnić ekonomizację działania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *